Ανακοινώσεις

 24 Aug 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 17/08/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων (Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριφθέντων) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 24 Aug 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων
 17 Aug 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 11 Aug 2023 Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης (Β’ Πρόσκληση)
 16 May 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 3441/ 29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 477/09-02-2023.
 28 Mar 2023 Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης
 09 Feb 2023 1η τροποποίηση πρόσκλησης ωφελουμένων - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/02/2023
 13 Jan 2023 Διευκρίνιση αναφορικά με την ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη
Footer Image