Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα (αντικείμενα κατάρτισης):

  1. Στέλεχος οικονομίας και διοίκησης στον τουριστικό τομέα
  2. Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης
  3. Πωλητής - στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου
  4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing
  5. Υπάλληλος υποδοχής – εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
  6. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 190 εργαζομένων μόνο του ιδιωτικού τομέα που προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (αορίστου πλήρης, ή αορίστου μερικής ή ορισμένου χρόνου πλήρης ή ορισμένου χρόνου μερικής ή εκ περιτροπής), καθώς και αυτοαπασχολουμένων. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι όλα διάρκειας 200 ωρών και περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση.

Η  διά ζώσης θεωρητική κατάρτιση και η σύγχρονη τηλεκατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων. Υπολογίζεται ότι για την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα απαιτηθούν 5 έως 5,5 μήνες ενώ η εξέταση και η μια επανεξέταση της πιστοποίησης θα ολοκληρώνονται εντός 15 ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παράλληλη συμμετοχή και σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το μοντέλο εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα θα είναι:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία τουλάχιστον 70 ωρών σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης (τουλάχιστον 70 ωρών) και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) όπου η σύγχρονη είναι τουλάχιστον το 70% των 200 ωρών κάθε προγράμματος.
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά από την προσκόμιση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από την υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις γυναίκες που διανύουν περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.              

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα είναι δύο (μια εξέταση και μια επανεξέταση) και θα διεξάγονται αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης. Θα προγραμματιστούν και οι δυο (2) ανά τμήμα, έγκαιρα (ημέρα και ώρα) και οι ωφελούμενοι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι γι’ αυτές. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. Σημειώνεται ότι, εάν οι ωφελούμενοι επιτύχουν στην πρώτη εξέταση δεν απαιτείται η συμμετοχή τους στην επανεξέταση. Εάν όμως αποτύχουν ή απουσιάσουν από την πρώτη εξέταση τότε υποχρεούνται να συμμετάσχουν και στην επανεξέταση.

Για τους ωφελούμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος [5,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης - συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων] με απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι δωρεάν.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει με την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, κατόπιν σχετικών ενεργειών του παρόχου κατάρτισης και του φορέα υλοποίησης της Πράξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ris3crete.ebeh.gr, στη φόρμα  «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής και τους δικαιούχους, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε  εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πατήστε εδώ.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από τη Δευτέρα, 09/01/2023, ώρα 12:00 έως την Παρασκευή, 10/02/2023 και ώρα 15:00.

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο  riscrete@ebeh.gr  με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Footer Image