Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ότι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων της πράξης στην ιστοσελίδα https://ris3crete.ebeh.gr, με ταυτόχρονη προσωπική ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε αιτούντα στο e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στην ιστοσελίδα https://ris3crete.ebeh.gr. Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση riscrete@ebeh.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσωρινοί πίνακες Απορριπτέων (Πίνακας Α), Επιτυχόντων (Πίνακας Β) και Επιλαχόντων (Πίνακας Γ)

Footer Image