Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 3441/ 29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 477/09-02-2023.

ης μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 477/09-02-2023.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ότι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων της πράξης στην ιστοσελίδα https://ris3crete.ebeh.gr, με ταυτόχρονη προσωπική ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε αιτούντα στο e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στην ιστοσελίδα https://ris3crete.ebeh.gr. Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  riscrete@ebeh.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσωρινοί πίνακες Απορριπτέων (Πίνακας Α), Επιτυχόντων (Πίνακας Β) και Επιλαχόντων (Πίνακας Γ).


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

1

14/01/2023 23:31:10

EBEH5104124-0743-5573-5715-2142

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

8 ΑΠΌ ΤΑ 13 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΕΙΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

 

2

14/01/2023 23:34:30

EBEH5104124-0916-0213-2350-1051

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΜΜΕ

 

3

14/01/2023 18:04:16

EBEH5104124-8712-0440-2964-9084

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΛΛΙΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

 

4

27/01/2023 11:22:15

EBEH5104124-4615-9873-0938-0231

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

5

31/01/2023 12:23:14

EBEH5104124-0016-6461-8979-2770

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

6

20/01/2023 11:49:49

EBEH5104124-0774-8570-2768-8636

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

7

20/01/2023 11:33:48

EBEH5104124-6669-4497-9405-4502

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

8

20/01/2023 11:47:53

EBEH5104124-5136-0755-8053-5167

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

9

20/01/2023 14:51:26

EBEH5104124-0894-3884-6521-6471

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS

 

10

20/01/2023 15:48:20

EBEH5104124-7309-7828-5596-9828

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

11

2/2/2023 6:30

EBEH5104124-1234-0374-2571-3778

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS; ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ Η ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

12

21/01/2023 11:27:51

EBEH5104124-2633-1458-2033-2124

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

13

22/01/2023 19:28:17

EBEH5104124-6658-4514-1636-1906

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (28/03/2022)

 

14

21/01/2023 21:28:46

EBEH5104124-6300-4692-7755-1331

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

15

20/02/2023 20:11:18

EBEH5104124-4116-7875-0150-4549

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΛΛΙΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

 

16

9/2/2023 15:29

EBEH5104124-2813-4278-6670-7182

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

17

26/01/2023 12:46:30

EBEH5104124-0417-0414-6102-3637

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

18

25/01/2023 20:29:40

EBEH5104124-0997-2249-8567-5229

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

19

6/2/2023 20:00

EBEH5104124-3285-1276-6037-6545

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

20

26/01/2023 15:59:34

EBEH5104124-6211-6043-1885-5262

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (20/02/2022)

 

21

26/01/2023 18:40:55

EBEH5104124-5857-1156-7355-2237

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

22

27/01/2023 12:32:19

EBEH5104124-2113-5022-4145-8669

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΜΜΕ: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

 

23

6/2/2023 12:19

EBEH5104124-2625-2057-4763-6995

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

24

7/2/2023 16:06

EBEH5104124-8162-4437-4676-2654

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Η ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΔ DE MINIMIS ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

25

7/2/2023 21:25

EBEH5104124-2277-2667-0965-9969

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: Η ΥΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ.

 

26

9/2/2023 15:55

EBEH5104124-7447-2591-5238-1758

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΤΑΚΤΙΚΑ/ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

 

27

20/02/2023 16:58:23

EBEH5104124-7222-9810-0876-0063

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

28

7/2/2023 18:48

EBEH5104124-6896-5153-2058-8362

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΤΑΚΤΙΚΑ/ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

 

29

15/02/2023 21:28:11

EBEH5104124-7760-6594-0365-9192

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ - ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

30

9/2/2023 17:43

EBEH5104124-8792-4364-0544-2416

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS

 

31

10/2/2023 12:54

EBEH5104124-2041-7379-9389-7947

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Η ΥΔ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

32

20/02/2023 20:19:26

EBEH5104124-7400-2576-9273-8232

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥ ΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

33

8/2/2023 15:42

EBEH5104124-7916-2135-2785-9448

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

34

14/02/2023 18:52:35

EBEH5104124-0120-6344-1095-0231

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

- ΥΔ DE MINIMIS: Η ΥΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ.
- ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

 

35

9/2/2023 13:08

EBEH5104124-8786-4174-7880-6100

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

36

9/2/2023 14:00

EBEH5104124-3018-5710-9078-1485

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

37

9/2/2023 13:47

EBEH5104124-9949-5407-1850-4421

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

38

13/02/2023 01:15:35

EBEH5104124-4448-3181-4106-9413

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

39

9/2/2023 19:46

EBEH5104124-5177-3363-8163-1480

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

40

19/02/2023 13:58:41

EBEH5104124-7810-6421-6875-1332

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

41

15/02/2023 12:58:37

EBEH5104124-0241-9028-3058-2883

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

42

18/02/2023 17:14:31

EBEH5104124-8824-0191-3388-1042

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (06/01/2022)

 

43

15/02/2023 12:57:47

EBEH5104124-2767-9317-1898-3634

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (15/02/2022)

 

44

14/02/2023 02:07:42

EBEH5104124-1040-8988-1006-0030

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

45

14/02/2023 14:49:33

EBEH5104124-7316-8432-4287-4422

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

46

14/02/2023 12:17:42

EBEH5104124-7249-4045-0525-8008

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (28/03/2022)

 

47

15/02/2023 22:11:00

EBEH5104124-5527-2183-2781-5567

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

48

17/02/2023 21:59:09

EBEH5104124-4955-9407-5912-0149

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: Η ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΔ ΕΊΝΑΙ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

49

16/02/2023 16:17:00

EBEH5104124-4777-7554-6594-7469

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (29/03/2022)
-ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

50

20/02/2023 19:28:30

EBEH5104124-9160-0042-7585-8611

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

 

51

18/02/2023 11:05:48

EBEH5104124-9845-9127-5757-6974

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

52

18/02/2023 22:15:43

EBEH5104124-4221-2650-7450-5812

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ -ΥΔ ΜΜΕ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

53

18/02/2023 22:47:52

EBEH5104124-7921-0598-9696-2002

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS - ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

54

20/02/2023 12:22:12

EBEH5104124-4631-7326-0453-8885

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΜΜΕ : Η ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΔ ΕΙΝΑΙ ΑΠΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

55

20/02/2023 12:28:41

EBEH5104124-8965-5317-1327-9530

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

 

56

20/02/2023 01:09:21

EBEH5104124-0859-0447-5175-9520

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (20/02/2022)

 

57

20/02/2023 20:17:44

EBEH5104124-3846-4657-1617-4977

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ

 

58

20/02/2023 16:58:26

EBEH5104124-9657-7960-8824-6267

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: Η ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΔ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ/ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

59

20/02/2023 18:56:01

EBEH5104124-6831-2742-1928-5055

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

60

20/02/2023 20:32:37

EBEH5104124-7154-9150-1449-5238

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-ΥΔ DE MINIMIS: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΥΔ ΜΜΕ: ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

61

20/02/2023 18:36:22

EBEH5104124-5969-5655-4835-4399

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

62

17/02/2023 08:18:41

EBEH5104124-2160-2403-3476-4314

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

63

17/02/2023 14:53:47

EBEH5104124-3425-5338-6270-3275

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

64

17/02/2023 08:27:39

EBEH5104124-7101-9165-6053-9038

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

65

20/02/2023 11:32:59

EBEH5104124-7529-0123-6730-2186

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

66

20/02/2023 12:29:56

EBEH5104124-5692-0285-7035-9959

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

67

17/02/2023 14:00:49

EBEH5104124-5331-7655-8765-1781

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

68

20/02/2023 12:44:59

EBEH5104124-0555-5546-7355-5147

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β)  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

12/1/2023 12:29

EBEH5104124-5475-0436-9970-0163

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

2

16/01/2023 21:43:11

EBEH5104124-8331-5604-4430-1077

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

3

18/01/2023 20:44:09

EBEH5104124-6325-7868-8867-0179

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

4

20/01/2023 19:41:48

EBEH5104124-2434-2015-4707-5817

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

5

23/01/2023 11:08:37

EBEH5104124-8099-9672-2097-6518

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

6

25/01/2023 16:47:30

EBEH5104124-5548-2338-7369-3016

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

7

29/01/2023 20:51:20

EBEH5104124-0906-6936-4149-8973

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

8

31/01/2023 15:53:30

EBEH5104124-1245-4113-0898-5419

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

9

3/2/2023 12:14

EBEH5104124-7716-2292-4432-6801

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

10

6/2/2023 14:51

EBEH5104124-2874-3270-9109-3546

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

11

6/2/2023 17:09

EBEH5104124-0427-1866-3299-5338

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

12

6/2/2023 22:32

EBEH5104124-3622-4192-5207-7406

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

13

7/2/2023 14:18

EBEH5104124-2248-0260-6118-3858

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

14

7/2/2023 15:57

EBEH5104124-4025-4700-8310-1169

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

15

7/2/2023 16:23

EBEH5104124-6267-7406-7867-9116

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

16

8/2/2023 15:47

EBEH5104124-3410-9590-3529-7165

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

17

8/2/2023 22:18

EBEH5104124-8714-4539-0123-1094

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

18

9/2/2023 16:26

EBEH5104124-7445-2432-0934-6641

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

19

9/2/2023 21:07

EBEH5104124-5516-5687-4731-3609

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

20

10/2/2023 8:44

EBEH5104124-3715-2819-9730-5841

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

21

12/2/2023 21:15

EBEH5104124-8223-9965-8045-0261

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

22

13/02/2023 23:14:51

EBEH5104124-0599-2406-7183-7825

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

23

14/02/2023 10:05:58

EBEH5104124-9387-7775-3750-3396

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

24

16/02/2023 16:54:57

EBEH5104124-3157-3960-4231-0945

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

25

16/02/2023 20:27:21

EBEH5104124-7425-1137-6627-6726

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

26

16/02/2023 20:55:20

EBEH5104124-1970-4591-7598-0487

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

27

17/02/2023 15:45:16

EBEH5104124-9460-5095-9414-2423

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

28

18/02/2023 23:08:30

EBEH5104124-0702-5487-2121-7512

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

29

19/02/2023 22:02:43

EBEH5104124-0393-8094-6989-2365

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

30

20/02/2023 09:30:37

EBEH5104124-4370-7171-9506-3487

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

31

20/02/2023 11:29:11

EBEH5104124-4715-6470-1059-9709

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

32

20/02/2023 12:33:22

EBEH5104124-2355-0290-7366-5928

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

33

20/02/2023 13:56:56

EBEH5104124-1294-6448-5036-2497

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

34

20/02/2023 15:14:58

EBEH5104124-7600-3706-7402-2034

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

35

22/01/2023 15:14:44

EBEH5104124-5015-2417-3605-5135

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

36

23/01/2023 19:31:48

EBEH5104124-9838-7477-0412-6944

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

37

27/01/2023 10:55:32

EBEH5104124-5878-4512-3055-9091

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

38

9/2/2023 16:49

EBEH5104124-6170-4664-2076-1231

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

39

10/2/2023 11:28

EBEH5104124-9632-3325-0877-4079

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

40

14/02/2023 10:31:05

EBEH5104124-6253-1144-0326-4372

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

41

16/02/2023 19:33:26

EBEH5104124-9481-3646-0873-6699

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

42

20/02/2023 14:35:35

EBEH5104124-0314-9894-0234-1751

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

42

43

20/02/2023 18:17:54

EBEH5104124-6055-5574-9680-2188

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

43

44

20/02/2023 20:37:13

EBEH5104124-5261-9336-0702-5885

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

44

45

17/01/2023 11:41:07

EBEH5104124-5382-5344-5704-4923

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

45

46

27/01/2023 14:59:31

EBEH5104124-3363-3424-0865-5264

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

46

47

2/2/2023 15:11

EBEH5104124-7238-1556-6156-2611

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

47

48

6/2/2023 16:35

EBEH5104124-4469-3146-3831-7920

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

48

49

9/2/2023 14:35

EBEH5104124-7483-7442-3992-2720

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

49

50

10/2/2023 13:31

EBEH5104124-3113-6619-6468-1178

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

50

51

13/02/2023 16:34:31

EBEH5104124-8893-3521-6016-8219

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

51

52

24/01/2023 14:08:54

EBEH5104124-8463-1721-8540-2213

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

52

53

24/01/2023 15:38:56

EBEH5104124-0134-1658-6757-2468

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

53

54

26/01/2023 14:32:04

EBEH5104124-1263-5586-4865-2557

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

54

55

26/01/2023 23:07:08

EBEH5104124-9065-6189-7553-0477

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

55

56

1/2/2023 0:07

EBEH5104124-2157-4759-9613-0377

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

56

57

7/2/2023 9:37

EBEH5104124-6097-4799-5738-8289

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

57

58

7/2/2023 12:53

EBEH5104124-7061-9817-8656-9490

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

58

59

8/2/2023 10:41

EBEH5104124-8631-6379-3626-6863

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

59

60

8/2/2023 22:30

EBEH5104124-1281-9093-7444-4783

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

60

61

9/2/2023 0:16

EBEH5104124-7733-2864-3253-4957

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

61

62

9/2/2023 14:36

EBEH5104124-5833-6873-1822-7670

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

62

63

9/2/2023 20:50

EBEH5104124-2260-0699-0054-1120

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

63

64

9/2/2023 21:34

EBEH5104124-1208-3260-9865-2929

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

64

65

10/2/2023 0:20

EBEH5104124-2449-6341-5971-6554

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

65

66

10/2/2023 11:59

EBEH5104124-3405-7762-3029-0043

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

66

67

10/2/2023 18:29

EBEH5104124-5332-6301-8922-4335

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

67

68

10/2/2023 23:14

EBEH5104124-7305-3244-8297-1842

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

68

69

13/02/2023 15:01:22

EBEH5104124-9383-2779-3533-4786

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

69

70

15/02/2023 10:08:42

EBEH5104124-4811-5529-4056-4214

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

70

71

15/02/2023 10:23:03

EBEH5104124-6996-0181-4179-5303

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

71

72

15/02/2023 15:54:14

EBEH5104124-5340-5757-4689-7821

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

72

73

16/02/2023 09:10:57

EBEH5104124-9637-1786-9717-2693

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

73

74

17/02/2023 14:56:30

EBEH5104124-3868-4018-8708-0252

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

74

75

18/02/2023 11:14:58

EBEH5104124-1071-5941-2956-3161

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

75

76

18/02/2023 21:24:09

EBEH5104124-5107-7021-1787-7232

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

76

77

19/02/2023 18:48:15

EBEH5104124-9828-2770-1551-2559

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

77

78

20/02/2023 10:59:16

EBEH5104124-0402-1482-9983-6035

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

78

79

20/02/2023 15:45:22

EBEH5104124-2606-2160-4884-6010

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

79

80

20/02/2023 17:13:40

EBEH5104124-6376-0959-3884-1864

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

80

81

20/02/2023 19:05:56

EBEH5104124-6055-7010-7989-6430

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

81

82

20/02/2023 20:17:02

EBEH5104124-8259-7519-6412-5059

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

82

83

9/1/2023 16:06

EBEH5104124-5875-0870-4910-0853

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

83

84

26/01/2023 11:33:29

EBEH5104124-7715-3789-3108-6254

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

84

85

7/2/2023 13:06

EBEH5104124-3332-3282-5106-5815

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

85

86

7/2/2023 23:41

EBEH5104124-7693-2760-8908-3952

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

86

87

14/02/2023 11:50:20

EBEH5104124-3710-8463-5300-4732

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

87

88

20/02/2023 15:51:56

EBEH5104124-1458-6181-8241-7353

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

88

89

13/01/2023 14:46:12

EBEH5104124-2539-1299-7993-9579

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

89

90

13/01/2023 20:05:51

EBEH5104124-0835-8415-1889-7113

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

90

91

22/01/2023 18:30:59

EBEH5104124-1602-7246-5359-9159

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

91

92

25/01/2023 18:52:53

EBEH5104124-9985-6691-7925-9550

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

92

93

25/01/2023 19:15:01

EBEH5104124-5094-6293-6196-9019

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

93

94

26/01/2023 13:22:18

EBEH5104124-9468-1890-5378-0935

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

94

95

27/01/2023 13:52:10

EBEH5104124-3782-6878-7211-9275

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

95

96

28/01/2023 16:05:10

EBEH5104124-1892-2428-3253-3990

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

96

97

29/01/2023 17:20:22

EBEH5104124-0633-2085-9150-9337

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

97

98

1/2/2023 18:55

EBEH5104124-3683-4335-2319-8363

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

98

99

2/2/2023 16:59

EBEH5104124-1269-9185-2780-9376

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

99

100

3/2/2023 11:56

EBEH5104124-4967-8232-4171-0341

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

100

101

3/2/2023 14:13

EBEH5104124-8000-7316-2439-4344

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

101

102

4/2/2023 17:17

EBEH5104124-4385-4240-6288-3583

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

102

103

6/2/2023 20:00

EBEH5104124-0016-0433-8737-0688

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

103

104

7/2/2023 14:04

EBEH5104124-5864-1966-4522-7386

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

104

105

7/2/2023 15:20

EBEH5104124-8186-0117-4640-6736

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

105

106

9/2/2023 12:04

EBEH5104124-3590-8205-0922-6404

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

106

107

9/2/2023 14:00

EBEH5104124-9823-8358-3006-6493

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

107

108

9/2/2023 15:07

EBEH5104124-9446-2435-6249-0084

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

108

109

9/2/2023 18:42

EBEH5104124-7918-7302-5412-0337

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

109

110

9/2/2023 22:24

EBEH5104124-1468-2431-9382-0412

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

110

111

10/2/2023 10:53

EBEH5104124-9646-2648-0783-4204

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

111

112

10/2/2023 13:35

EBEH5104124-8395-0187-0162-7963

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

112

113

10/2/2023 14:52

EBEH5104124-1207-9459-6424-3368

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

113

114

10/2/2023 19:45

EBEH5104124-0359-6178-6675-9340

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

114

115

13/02/2023 13:28:01

EBEH5104124-6619-3976-2960-2102

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

115

116

13/02/2023 16:34:28

EBEH5104124-2838-1501-5768-5078

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

116

117

15/02/2023 14:19:13

EBEH5104124-8339-9252-9713-2865

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

117

118

15/02/2023 21:24:35

EBEH5104124-3415-3220-8543-5711

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

118

119

16/02/2023 19:22:04

EBEH5104124-7618-8933-6587-3030

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

119

120

17/02/2023 11:37:02

EBEH5104124-2353-6458-7295-0063

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

120

121

18/02/2023 19:31:27

EBEH5104124-4467-1806-0005-3768

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

121

122

19/02/2023 16:18:01

EBEH5104124-2596-6300-4697-8824

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

122

123

20/02/2023 12:14:02

EBEH5104124-2064-7022-2926-8170

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

123

124

20/02/2023 14:19:41

EBEH5104124-5342-3885-5046-4466

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

124

125

20/02/2023 17:00:52

EBEH5104124-3367-6443-4119-0628

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

125

126

20/02/2023 19:31:40

EBEH5104124-0111-3572-4315-1590

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

126

127

11/1/2023 11:56

EBEH5104124-3368-9368-6236-7951

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

127

128

17/01/2023 10:50:57

EBEH5104124-7818-1083-4722-9040

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

128

129

25/01/2023 16:29:14

EBEH5104124-8998-2239-6494-0271

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

129

130

26/01/2023 14:13:12

EBEH5104124-6310-8692-2026-9833

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

130

131

30/01/2023 14:32:03

EBEH5104124-7610-1074-0253-1950

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

131

132

6/2/2023 13:11

EBEH5104124-6555-9173-8262-3020

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

132

133

6/2/2023 15:42

EBEH5104124-8384-4662-5189-2704

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

133

134

7/2/2023 0:36

EBEH5104124-8667-9914-5211-4180

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

134

135

7/2/2023 8:55

EBEH5104124-0022-5471-3869-5963

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

135

136

7/2/2023 15:44

EBEH5104124-8651-0282-4965-8417

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

136

137

7/2/2023 18:42

EBEH5104124-8762-6093-5744-1924

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

137

138

8/2/2023 12:15

EBEH5104124-4170-3877-0776-3851

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

138

139

13/02/2023 11:28:01

EBEH5104124-7037-8102-9215-4245

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

139

140

14/02/2023 13:38:52

EBEH5104124-7102-0882-5837-3068

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

140

141

14/02/2023 15:08:08

EBEH5104124-8724-6337-0083-8895

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

141

142

14/02/2023 20:05:57

EBEH5104124-1877-9173-1623-9305

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

142

143

15/02/2023 13:08:56

EBEH5104124-7248-8988-8090-4090

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

143

144

16/02/2023 12:33:43

EBEH5104124-0484-3108-2031-7246

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

144

145

16/02/2023 13:27:54

EBEH5104124-7021-8110-7786-3354

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

145

146

18/02/2023 11:09:27

EBEH5104124-7772-1754-0579-6210

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

146

147

20/02/2023 10:46:07

EBEH5104124-9116-2208-6477-3371

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

147

148

20/02/2023 14:46:56

EBEH5104124-2734-0898-7263-8179

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

148

149

20/02/2023 16:44:38

EBEH5104124-3436-2067-1268-0870

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

149

150

20/02/2023 19:56:26

EBEH5104124-4547-7336-9945-4690

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

150

151

20/02/2023 20:03:11

EBEH5104124-4286-1016-8399-5461

70

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

151

152

16/01/2023 15:04:34

EBEH5104124-0250-4323-4124-3372

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

152

153

21/01/2023 17:05:23

EBEH5104124-9155-0722-0682-9639

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

153

154

26/01/2023 11:56:18

EBEH5104124-1429-9124-7130-3393

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

154

155

5/2/2023 20:33

EBEH5104124-0817-2920-2608-7511

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

155

156

7/2/2023 10:41

EBEH5104124-4164-1920-9994-8181

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

156

157

7/2/2023 13:25

EBEH5104124-3678-2390-1762-8892

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

157

158

7/2/2023 16:43

EBEH5104124-1884-3557-3571-6673

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

158

159

9/2/2023 12:14

EBEH5104124-6838-9837-5450-6709

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

159

160

14/02/2023 17:21:16

EBEH5104124-5932-3975-0636-3283

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

160

161

15/02/2023 10:22:26

EBEH5104124-0194-2901-2131-6958

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

161

162

20/02/2023 08:48:27

EBEH5104124-6776-3424-4384-9519

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

162

163

20/02/2023 13:03:11

EBEH5104124-7359-8648-8208-4624

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

163

164

20/02/2023 16:15:39

EBEH5104124-4760-6903-2575-7867

65

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

164

165

9/2/2023 18:31

EBEH5104124-2771-6660-8993-7307

60

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

165

166

20/02/2023 16:08:21

EBEH5104124-2205-4016-6031-6651

60

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

166

167

12/1/2023 15:18

EBEH5104124-9498-0744-2899-2632

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

167

168

13/01/2023 18:14:23

EBEH5104124-0967-0248-9680-4160

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

168

169

17/01/2023 13:43:37

EBEH5104124-4785-8957-2571-2517

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

169

170

17/01/2023 15:36:08

EBEH5104124-8212-0389-3395-0799

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

170

171

25/01/2023 13:02:35

EBEH5104124-1599-0127-3572-9599

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

171

172

30/01/2023 11:24:41

EBEH5104124-4145-2961-5685-2279

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

172

173

2/2/2023 15:49

EBEH5104124-4239-2122-8642-8892

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

173

174

6/2/2023 13:18

EBEH5104124-1798-5602-0804-3595

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

174

175

6/2/2023 21:07

EBEH5104124-9601-3968-2788-1617

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

175

176

7/2/2023 9:18

EBEH5104124-6973-0963-9817-1654

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

176

177

8/2/2023 16:38

EBEH5104124-0054-6225-7172-8963

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

177

178

8/2/2023 17:56

EBEH5104124-3729-5403-8554-4752

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

178

179

8/2/2023 20:21

EBEH5104124-9333-2053-2798-5986

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

179

180

9/2/2023 22:49

EBEH5104124-4475-1083-3639-2684

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

180

181

10/2/2023 20:05

EBEH5104124-0193-0390-5889-0852

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

181

182

15/02/2023 13:21:24

EBEH5104124-3553-9272-0407-8290

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

182

183

15/02/2023 19:24:57

EBEH5104124-7940-9625-6117-3696

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

183

184

16/02/2023 14:46:47

EBEH5104124-5069-6032-9986-3237

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

184

185

16/02/2023 20:18:52

EBEH5104124-3372-3284-3091-6152

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

185

186

17/02/2023 11:43:05

EBEH5104124-5787-6054-4862-1340

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

186

187

17/02/2023 15:29:34

EBEH5104124-7092-1514-1369-1376

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

187

188

20/02/2023 10:15:13

EBEH5104124-5325-7604-8368-1947

55

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

188

189

24/01/2023 11:19:50

EBEH5104124-5681-3255-4788-3694

50

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

189

190

3/2/2023 11:47

EBEH5104124-9413-2853-9617-7315

50

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

190


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

7/2/2023 14:31

EBEH5104124-0773-5848-2260-1915

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

191

2

9/2/2023 10:13

EBEH5104124-5152-1439-0030-5536

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

192

3

14/02/2023 10:17:28

EBEH5104124-2568-5342-2688-4112

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

193

4

18/02/2023 20:04:59

EBEH5104124-5573-7036-0400-8915

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

194

5

20/02/2023 14:52:39

EBEH5104124-0603-3932-7070-7011

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

195

6

20/02/2023 19:31:40

EBEH5104124-2900-1959-6755-6752

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

196

7

13/02/2023 16:34:42

EBEH5104124-6559-3355-1908-7159

45

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

197

8

16/02/2023 11:28:04

EBEH5104124-1113-0813-9358-1350

40

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

198

9

10/2/2023 9:36

EBEH5104124-1327-2839-8094-1588

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

199

10

10/2/2023 13:54

EBEH5104124-3766-6148-3175-9310

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

200

11

20/02/2023 11:06:25

EBEH5104124-1431-6373-1184-9799

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

201

12

14/02/2023 11:56:03

EBEH5104124-6024-7204-9048-3944

30

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

202

 

 

 

 

 

Footer Image