Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης (Β’ Πρόσκληση)

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» ΜΕ MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην β΄ πρόσκληση για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ότι έχει αποσταλεί email σχετικά με τα δικαιολογητικά τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο).

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Επιλογής η οποίο εξέτασε μία προς μία τις αιτήσεις, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, ζητάει εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των εν λόγω email, διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην β΄ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εάν δεν παρασχεθούν εμπρόθεσμα οι διευκρινίσεις αυτές, τότε ο δυνάμει ωφελούμενος μηδενίζεται στο κριτήριο μοριοδότησης και μόνο σ’ αυτό/ά όπου εμφανίζεται αναντιστοιχία των δηλωθέντων στην αίτηση και των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Τέλος, προτείνεται ο έλεγχος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam) ώστε οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να σιγουρευτούν εάν ανήκουν ή όχι στην κατηγορία αυτών όπου τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά χρίζουν διευκρινίσεων, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής τους.

 

.

Footer Image