Διευκρίνιση αναφορικά με την ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη

 

Η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3441/29-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124 αναφέρει ότι ορισμένες εκ των απαιτούμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής, ίδια με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης, δηλαδή μετά τις 09/01/2023. Δεν είναι απαραίτητο οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν ημερομηνία υπογραφής ίδια με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.  
 
Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ
Footer Image