Οι ωφελούμενοι κατά την 1η  ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε επιχείρηση που νομίμως, άρθρ. 31 ν.  4144/13, χαρακτηρίζεται εποχική) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου.

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ θα προσκομίζεται:

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης με ημερομηνία υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης στην οποία θα δηλώνεται η απασχόληση του εργαζομένου στην εν λόγω επιχείρηση, το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν 2 προηγούμενα) και η αποδοχή της σώρευσης της έμμεσης ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis για την επιχείρηση, καθώς και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

  Η ΥΔ πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ DE MINIMIS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

   

 2. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης με ημερομηνία υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης.

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου από τους Νόμιμους Εκπροσώπους των επιχειρήσεων.

  Η ΥΔ πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΜΜΕ.

   

 3. Ε4 ΕΤΗΣΙΟ 2021 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση όπου κάποιος είναι νεοεισερχόμενος εργαζόμενος το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης.

   

 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι:
 • Δεν συμμετέχει το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Τον τελευταίο χρόνο δεν έχει παρακολουθήσει την ίδια ειδικότητα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και η επιχείρηση που εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας.

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.


  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ θα προσκομίζεται:

   

 1. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης με ημερομηνία έκδοσης την 1η ημέρα της κατάρτισης στην οποία θα αποτυπώνεται το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν 2 προηγούμενα) και η αποδοχή της σώρευσης της έμμεσης ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis για την επιχείρηση, καθώς και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

  Η ΥΔ πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ DE MINIMIS ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ.

 2. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης με ημερομηνία υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης.

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου από τους αυτοαπασχολούμενους.

  Η ΥΔ πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΜΜΕ.

 3. Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • Δεν συμμετέχει το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Τον τελευταίο χρόνο δεν έχει παρακολουθήσει την ίδια ειδικότητα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) με ΑΦΜ (ΑΦΜ επιχείρησης) ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (σύμφωνα με τον νόμιμο χαρακτηρισμό βλ. άρθρ. 31 ν. 4144/13) που την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση του άρθρου 31 Ν. 4144/13 θα προσκομίζεται:

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία εκτύπωσης την 1η ημέρα της κατάρτισης
 2. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
 3. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6), ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)
 4. Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, την 1η ημέρα του προγράμματος κατάρτισης:

 • Συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Εισόδου τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το συμφωνητικό για την πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, ως δικαιούχος της πράξης, θα:

 • γνωστοποιεί εγγράφως σε έκαστη επιχείρηση το ποσόν της ενίσχυσης την οποία έχει λάβει, σημειώνοντας ότι συνιστά ενίσχυση de minimis έτσι ώστε η επιχείρηση να γίνεται γνώστης του ποσού αυτού,
 • ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), με τα στοιχεία των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει προκύψει ποσό ενίσχυσης, καθώς και το ποσό αυτό.

Μετά την υποχρεωτική συμμετοχή στην εξέταση (ή επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής) πιστοποίησης, συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Εξόδου των ωφελουμένων από το πρόγραμμα κατάρτισης.

Για να δείτε τα πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων που ως άνω αναφέρονται, πατήστε εδώ .

 

Footer Image