Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 17/08/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων (Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριφθέντων) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει ένσταση επί των προσωρινών πινάκων απορριπτέων/επιτυχόντων/επιλαχόντων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί αναρτήθηκαν την 17η Αυγούστου 2023 στην ιστοσελίδα της πράξης https://ris3crete.ebeh.gr.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης υποβεβλημένων ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Επιτροπή Ενστάσεων, ως μη έχοντας αποδεκτές ενστάσεις, η Επιτροπή ανακοινώνει τον παρακάτω Πίνακα Α (ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

18/8/2023 10:20 π.μ.

EBEH5104124-8988-2279-0963-3645

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθησαν ορθά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, και τα δυο εν λόγω δικαιολογητικά επισυνάφθηκαν ελλιπή και μη ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2Η πρόσκληση ωφελουμένων ενώ δεν επισυνάφθηκαν ορθά ούτε κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων. Με την παρούσα ένσταση η υποψήφια ωφελούμενη αιτείται να γίνει αποδεκτή η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου, η ένσταση απορρίπτεται.

2

18/8/2023 10:52 π.μ.

EBEH5104124-8195-2763-8831-6908

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθη ορθά το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση είχε συμπληρωθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο ωφελούμενο και όχι από τον εργοδότη του, όπως ορίζει η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους, και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

3

18/08/2023 10:54 μ.μ.

EBEH5104124-0050-1367-9286-2539

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα την Παράγραφο «Δ. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής» αυτής, για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είτε να είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στην ΠΕ Ηρακλείου, τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης). Ως εκ τούτου, η ένσταση απορρίπτεται καθώς από τα δικαιολογητικά που επισυνάφθηκαν δεν προκύπτει ούτε η μία ιδιότητα (κάτοικος Π.Ε. Ηρακλείου) ούτε η άλλη (εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος Π.Ε. Ηρακλείου) κατά την αίτηση συμμετοχής.

4

22/08/2023

02:07 μ.μ.

EBEH5104124-8050-3990-5322-2723

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθησαν ορθά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος της Π.Ε. Ηρακλείου, ούτε τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, και για τα δυο εν λόγω δικαιολογητικά επισυνάφθηκαν μη αποδεκτά έγγραφα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2Η πρόσκληση ωφελουμένων ενώ δεν επισυνάφθηκαν ορθά ούτε κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων. Με την παρούσα ένσταση ο υποψήφιος ωφελούμενος αιτείται να γίνει αποδεκτή η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

5

22/08/2023

03:48 μ.μ.

EBEH5104124-9508-6151-7886-9495

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων δεν υπεβλήθησαν ορθά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, και τα τρία εν λόγω δικαιολογητικά επισυνάφθηκαν ελλιπή και μη ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2Η πρόσκληση ωφελουμένων ενώ δεν επισυνάφθηκαν ορθά ούτε κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων. Με την παρούσα ένσταση ο/η υποψήφια/ος ωφελούμενη/ος αιτείται να γίνει αποδεκτή η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

6

22/08/2023

05:04 μ.μ.

EBEH5104124-8896-6236-4737-2021

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθησαν ορθά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, και τα δυο εν λόγω δικαιολογητικά επισυνάφθηκαν ελλιπή και μη ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2Η πρόσκληση ωφελουμένων ενώ δεν επισυνάφθηκαν ορθά ούτε κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων. Με την παρούσα ένσταση η υποψήφια ωφελούμενη αιτείται να γίνει αποδεκτή η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

7

22/08/2023 11:59 μ.μ.

EBEH5104124-4704-5359-6584-5859

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικών δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 2151/28-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθησαν ορθά και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην αναγγελία πρόσληψης όπου υπεβλήθη μετά από αίτημα διευκρινίσεων αναφέρεται ότι η πρόσληψη έγινε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πρόσκλησης. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ επισυνάφθηκαν ελλιπή και μη ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2Η πρόσκληση ωφελουμένων ενώ δεν επισυνάφθηκαν ορθά ούτε κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων. Με την παρούσα ένσταση η υποψήφιος ωφελούμενος ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις συμπληρώνονται κατά την πρώτη ημέρα κατάρτισης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης καθώς και της πρώτης ημέρας έναρξης της κατάρτισης και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.


Footer Image