Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων της πράξης στην ιστοσελίδα https://ris3crete.ebeh.gr, με ταυτόχρονη προσωπική ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε αιτούντα στο e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι οριστικοί πίνακες Απορριπτέων (Πίνακας Α), Επιτυχόντων (Πίνακας Β) και Επιλαχόντων (Πίνακας Γ).


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

09/08/2023 18:02:33

EBEH5104124-6902-2444-5628-5206

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση
de Minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

2

09/08/2023 14:39:48

EBEH5104124-8988-2279-0963-3645

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

3

09/08/2023 14:51:55

EBEH5104124-1030-0608-1484-1661

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση
de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

4

09/08/2023 15:28:32

EBEH5104124-1078-4229-4922-0832

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.
-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

5

09/08/2023 20:46:52

EBEH5104124-2955-7621-9579-3213

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι κάτοικος στην ΠΕ Ηρακλείου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
-Δεν έχει αναρτηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση υποβολής σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

-Δεν έχει αναρτηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση de minimis σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

-Δεν έχει αναρτηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση MME σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

6

09/08/2023 21:06:42

EBEH5104124-6562-2440-3796-2016

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Η αίτηση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (21:06:42), επομένως δεν αξιολογήθηκε.

7

09/08/2023 20:29:31

EBEH5104124-4704-5359-6584-5859

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

8

04/08/2023 17:35:57

EBEH5104124-4143-1072-5676-2900

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

9

04/08/2023 13:50:33

EBEH5104124-4574-9027-4662-0506

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

10

08/08/2023 21:43:17

EBEH5104124-3179-0999-7790-9233

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

11

09/08/2023 14:47:12

EBEH5104124-8195-2763-8831-6908

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

12

09/08/2023 18:55:48

EBEH5104124-1922-2798-2874-5598

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

13

09/08/2023 14:47:23

EBEH5104124-3255-1873-9901-6896

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

14

09/08/2023 19:18:51

EBEH5104124-2307-4012-0472-5538

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

15

09/08/2023 01:58:51

EBEH5104124-0530-5978-5362-8456

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

16

09/08/2023 14:08:33

EBEH5104124-6789-4728-2390-0014

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

17

09/08/2023 19:44:50

EBEH5104124-4655-5869-8381-1542

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

18

09/08/2023 18:33:13

EBEH5104124-1562-6896-5277-9454

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

19

09/08/2023 15:51:15

EBEH5104124-9508-6151-7886-9495

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Η υποβληθείσα αστυνομική ταυτότητα δεν αντιστοιχεί στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

20

09/08/2023 18:48:08

EBEH5104124-0586-5186-4329-5483

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

21

09/08/2023 19:33:00

EBEH5104124-1379-2891-9654-5364

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

22

09/08/2023 19:25:40

EBEH5104124-3380-4305-3464-4239

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

23

08/08/2023 11:21:21

EBEH5104124-4636-8512-9061-0234

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

24

09/08/2023 18:40:42

EBEH5104124-1407-2889-3411-7545

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

25

09/08/2023 11:48:49

EBEH5104124-7878-3997-2589-0842

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

26

07/08/2023 15:08:29

EBEH5104124-0677-9296-0277-8186

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

27

05/08/2023 17:38:18

EBEH5104124-0740-4359-0008-0817

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

28

08/08/2023 00:12:44

EBEH5104124-5531-8120-2393-7958

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

29

09/08/2023 18:32:43

EBEH5104124-2118-4351-8153-6212

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

30

09/08/2023 20:24:53

EBEH5104124-7812-8465-9515-6122

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

31

09/08/2023 19:44:10

EBEH5104124-0954-7475-7034-3713

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

32

09/08/2023 11:38:25

EBEH5104124-8345-4559-3727-4959

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

33

02/08/2023 19:02:35

EBEH5104124-5318-8585-0764-6452

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

34

07/08/2023 14:21:29

EBEH5104124-6609-4527-2581-3174

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όπως ορίζει η πρόσκληση.

35

05/08/2023 19:02:44

EBEH5104124-8472-9150-3755-6887

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

36

09/08/2023 13:23:22

EBEH5104124-6309-8807-0020-1601

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

37

09/08/2023 12:35:53

EBEH5104124-1587-6749-3854-0200

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι κάτοικος ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

38

09/08/2023 00:02:25

EBEH5104124-8168-6148-6748-5404

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται αντίγραφο και των δύο όψεων ταυτότητας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

39

08/08/2023 00:06:41

EBEH5104124-0777-4640-4088-1315

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτό ότι κατοικεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν έχει αναρτηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση de minimis όπως ορίζεται στην πρόσκληση

40

09/08/2023 16:23:59

EBEH5104124-1332-3566-7540-8754

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

41

08/08/2023 14:26:15

EBEH5104124-8050-3990-5322-2723

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

42

09/08/2023 21:06:53

EBEH5104124-5565-5345-4588-4481

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Η αίτηση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (21:06:53), επομένως δεν αξιολογήθηκε.

43

01/08/2023 13:56:49

EBEH5104124-4644-3585-0391-1442

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

44

09/08/2023 00:12:06

EBEH5104124-3971-1841-9845-2794

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

45

09/08/2023 20:54:42

EBEH5104124-0748-9102-3732-9334

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται αντίγραφο και των δύο όψεων ταυτότητας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

- Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

46

04/08/2023 17:37:27

EBEH5104124-6335-1771-7584-9487

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση προγενέστερης κατάρτισης σύμφωνα με το υπόδειγμα και όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

47

09/08/2023 14:47:32

EBEH5104124-0050-1367-9286-2539

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι ο ωφελούμενος είναι κάτοικος ΠΕ Ηρακλείου ή εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος σε επιχείρηση που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στην ΠΕ Ηρακλείου.

48

09/08/2023 20:35:25

EBEH5104124-1372-1374-1304-7999

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

49

09/08/2023 16:25:19

EBEH5104124-7551-6435-1817-8956

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται αποδεκτός τίτλους σπουδών

50

02/08/2023 13:31:40

EBEH5104124-8075-2753-6164-8775

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

51

09/08/2023 14:31:50

EBEH5104124-8896-6236-4737-2021

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

52

09/08/2023 18:53:09

EBEH5104124-9364-5828-7856-2860

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

53

09/08/2023 19:52:59

EBEH5104124-6319-6998-7633-1428

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

54

09/08/2023 13:06:43

EBEH5104124-0272-9697-8272-5575

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Η επιχείρηση ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον προσκομισθέντα πίνακα προσωπικού. Επομένως, η αιτούσα δεν πληρούσε την προϋπόθεση που έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα)

55

09/08/2023 19:17:06

EBEH5104124-8983-2375-1534-4622

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

56

09/08/2023 19:59:17

EBEH5104124-6074-2643-0969-1500

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

57

02/08/2023 12:16:05

EBEH5104124-3597-1228-1856-5442

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

58

04/08/2023 15:01:06

EBEH5104124-2912-9294-2928-1079

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όπως ορίζει η πρόσκληση.

59

09/08/2023 18:42:41

EBEH5104124-9556-0183-6895-2315

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

60

08/08/2023 17:04:47

EBEH5104124-5520-5076-6722-4680

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

61

09/08/2023 20:57:27

EBEH5104124-3517-8210-8362-6162

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται αντίγραφο και των δύο όψεων ταυτότητας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

62

07/08/2023 12:19:46

EBEH5104124-7744-6112-8503-8540

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

63

09/08/2023 19:53:58

EBEH5104124-9400-0678-8795-9560

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

64

08/08/2023 16:27:44

EBEH5104124-8747-6009-3012-2123

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

- Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

65

09/08/2023 10:27:41

EBEH5104124-9908-8505-8429-5422

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

66

08/08/2023 21:43:54

EBEH5104124-7932-2923-3146-4289

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

67

04/08/2023 14:01:46

EBEH5104124-4727-6442-6246-9137

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

68

08/08/2023 20:22:46

EBEH5104124-4254-4345-7906-5581

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

69

01/08/2023 14:51:40

EBEH5104124-4369-2474-2190-6936

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

70

09/08/2023 19:22:17

EBEH5104124-6354-0336-3531-1580

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

71

09/08/2023 10:27:07

EBEH5104124-3297-3418-9474-6386

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

72

09/08/2023 18:59:25

EBEH5104124-3028-6020-6807-3031

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

- Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

73

04/08/2023 23:09:43

EBEH5104124-2815-5689-0657-4896

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

74

09/08/2023 12:15:43

EBEH5104124-6912-2035-7217-7927

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

75

09/08/2023 14:00:34

EBEH5104124-7874-3995-5964-6051

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

- Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

76

09/08/2023 11:15:13

EBEH5104124-2435-3683-9842-8335

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται απόδειξη ότι είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

 

77

09/08/2023 11:18:46

EBEH5104124-9339-7622-8943-9916

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

78

09/08/2023 19:41:07

EBEH5104124-0783-9459-9384-2634

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

-Δεν προσκομίζεται αντίγραφο και των δύο όψεων ταυτότητας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

-Δεν προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα και όπως ορίζει η πρόσκληση.

79

3/8/23 22:18

EBEH5104124-9371-2610-7404-2788

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Η αιτούσα εργάζεται στον Δικαιούχο του έργου Επιμελητήριο Ηρακλείου. Επομένως, η αίτηση απορρίπτεται λόγω ασυμβίβαστου.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β)  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

3/8/23 14:58

EBEH5104124-5046-1020-7025-6395

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

2

4/8/23 14:23

EBEH5104124-8430-3324-9635-7223

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

3

4/8/23 15:16

EBEH5104124-4131-5288-1628-1985

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

4

8/8/23 13:54

EBEH5104124-7883-3077-9632-6821

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

5

8/8/23 14:31

EBEH5104124-4089-0303-4801-4612

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

6

8/8/23 15:26

EBEH5104124-8073-3874-0560-7416

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

7

8/8/23 22:15

EBEH5104124-5422-8525-9234-5774

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

8

9/8/23 11:20

EBEH5104124-9600-5362-4702-5384

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

9

9/8/23 13:36

EBEH5104124-5735-0828-2411-9331

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

10

9/8/23 13:48

EBEH5104124-7203-5708-3904-0950

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

11

9/8/23 14:56

EBEH5104124-0551-7124-1405-2316

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

12

9/8/23 15:07

EBEH5104124-7249-5845-3858-8933

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

13

9/8/23 16:13

EBEH5104124-4463-0883-0166-5371

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

14

9/8/23 18:21

EBEH5104124-0680-1689-7084-5817

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

15

9/8/23 19:36

EBEH5104124-3427-3125-1906-2342

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

16

9/8/23 20:23

EBEH5104124-4079-8215-8863-4490

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

17

4/8/23 14:40

EBEH5104124-3073-3757-5571-5933

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

18

8/8/23 19:28

EBEH5104124-2432-6196-1256-3881

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

19

9/8/23 12:57

EBEH5104124-8205-1781-2979-8185

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

20

9/8/23 15:01

EBEH5104124-8845-0880-8419-0812

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

21

9/8/23 15:24

EBEH5104124-3510-1203-3627-7506

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

22

8/8/23 10:37

EBEH5104124-5224-8151-7266-2069

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

23

8/8/23 13:24

EBEH5104124-3353-3734-3829-5482

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

24

9/8/23 11:46

EBEH5104124-9610-9609-9402-7098

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

25

9/8/23 15:11

EBEH5104124-1351-8215-4835-5138

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

26

9/8/23 16:14

EBEH5104124-5910-1080-8579-8182

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

27

7/8/23 11:32

EBEH5104124-3689-4743-2018-1227

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

28

8/8/23 16:15

EBEH5104124-7464-2666-4119-4389

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

29

9/8/23 11:27

EBEH5104124-7135-7120-6354-7214

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

30

9/8/23 12:20

EBEH5104124-4582-9638-8744-6324

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

31

9/8/23 12:23

EBEH5104124-8052-0543-3608-1206

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

32

9/8/23 14:41

EBEH5104124-7689-4993-7226-1680

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

33

9/8/23 15:50

EBEH5104124-1234-2970-0033-7689

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

34

9/8/23 16:03

EBEH5104124-3360-6082-5012-7692

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

35

3/8/23 13:45

EBEH5104124-2483-2315-4384-4495

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

36

4/8/23 15:20

EBEH5104124-5962-1496-1516-7121

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

37

7/8/23 17:04

EBEH5104124-0230-4071-7660-5370

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

38

8/8/23 16:17

EBEH5104124-6687-4182-1700-5916

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

39

9/8/23 12:06

EBEH5104124-9381-0816-2870-8932

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

40

9/8/23 13:04

EBEH5104124-7346-8468-4873-9772

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

41

9/8/23 13:54

EBEH5104124-6519-4201-8862-4828

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

42

9/8/23 15:41

EBEH5104124-7932-5878-9582-5225

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

42

43

9/8/23 16:34

EBEH5104124-9854-7809-8142-2003

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

43

44

9/8/23 18:30

EBEH5104124-6199-7320-5956-7684

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

44

45

9/8/23 18:59

EBEH5104124-5312-1129-8295-7526

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

45

46

9/8/23 19:02

EBEH5104124-6959-3562-4435-4539

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

46

47

1/8/23 18:06

EBEH5104124-0274-0718-9309-6790

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

47

48

2/8/23 12:54

EBEH5104124-4862-5856-7992-8929

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

48

49

3/8/23 13:26

EBEH5104124-8919-2661-5713-7863

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

49

50

4/8/23 16:28

EBEH5104124-1087-6645-0890-0676

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

50

51

7/8/23 10:51

EBEH5104124-5591-3815-5539-7463

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

51

52

8/8/23 14:03

EBEH5104124-9272-8606-5700-7352

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

52

53

8/8/23 21:38

EBEH5104124-8341-5874-7422-8394

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

53

54

8/8/23 22:01

EBEH5104124-5425-7446-7399-6365

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

54


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

9/8/23 8:24

EBEH5104124-6465-5968-0161-6504

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

55

2

9/8/23 11:26

EBEH5104124-2305-8372-2368-6723

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

56

3

9/8/23 11:49

EBEH5104124-2800-6680-9861-8034

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

57

4

9/8/23 12:12

EBEH5104124-3362-9218-1526-5386

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

58

5

9/8/23 12:53

EBEH5104124-4197-7555-9969-8931

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

59

6

9/8/23 13:40

EBEH5104124-2692-0262-1503-8256

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

60

7

9/8/23 14:46

EBEH5104124-0831-4781-6047-1370

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

61

8

9/8/23 16:00

EBEH5104124-0299-3565-7303-2099

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

62

9

9/8/23 16:53

EBEH5104124-8635-8145-0141-2270

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

63

10

9/8/23 17:45

EBEH5104124-5036-4982-5998-7101

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

64

11

9/8/23 17:56

EBEH5104124-8725-5434-1914-5530

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

65

12

9/8/23 18:24

EBEH5104124-5707-9249-0839-6663

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

66

13

9/8/23 20:10

EBEH5104124-6981-4749-6218-8543

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

67

14

9/8/23 20:23

EBEH5104124-6185-5624-4591-1269

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

68

15

3/8/23 11:35

EBEH5104124-8667-8383-1166-1835

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

69

16

3/8/23 15:45

EBEH5104124-9827-7888-6224-5088

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

70

17

4/8/23 14:51

EBEH5104124-9436-4018-6806-3024

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

71

18

7/8/23 9:14

EBEH5104124-4674-6527-6954-0760

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

72

19

7/8/23 14:13

EBEH5104124-9714-8898-4922-8689

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

73

20

7/8/23 15:48

EBEH5104124-9956-5157-0692-8237

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

74

21

7/8/23 16:29

EBEH5104124-6115-4207-1508-9809

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

75

22

8/8/23 18:59

EBEH5104124-6522-9106-0852-4899

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

76

23

8/8/23 20:32

EBEH5104124-0825-1979-5681-1126

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

77

24

9/8/23 12:05

EBEH5104124-4283-1425-6309-2873

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

78

25

9/8/23 12:49

EBEH5104124-2261-8647-3198-2394

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

79

26

9/8/23 13:14

EBEH5104124-1201-6652-3077-6311

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

80

27

9/8/23 16:31

EBEH5104124-3346-9991-3559-1024

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

81

28

9/8/23 17:46

EBEH5104124-6251-8663-7876-6114

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

82

29

3/8/23 10:42

EBEH5104124-1122-6102-8253-1981

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

83

30

4/8/23 15:07

EBEH5104124-7703-8597-4581-0808

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

84

31

7/8/23 11:31

EBEH5104124-2107-4530-8149-6484

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

85

32

7/8/23 14:28

EBEH5104124-2630-5586-9210-8916

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

86

33

7/8/23 14:38

EBEH5104124-7257-1708-0350-1586

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

87

34

8/8/23 12:36

EBEH5104124-6864-2694-0095-6011

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

88

35

8/8/23 14:33

EBEH5104124-1503-4247-4227-5300

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

89

36

9/8/23 10:31

EBEH5104124-1840-8567-3193-4754

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

90

37

9/8/23 15:33

EBEH5104124-8856-3372-5695-5896

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

91

38

8/8/23 16:10

EBEH5104124-0356-6943-6709-0222

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

92

39

9/8/23 10:35

EBEH5104124-2506-7445-1266-9685

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

93

40

9/8/23 10:39

EBEH5104124-4514-3854-7377-2247

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

94

41

9/8/23 10:56

EBEH5104124-7139-9343-0831-8010

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

95

42

9/8/23 12:46

EBEH5104124-1495-3741-3246-6799

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

96

43

9/8/23 17:28

EBEH5104124-2595-8593-4373-5298

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

97

44

7/8/23 11:09

EBEH5104124-0568-8901-4922-3687

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

98

45

8/8/23 12:59

EBEH5104124-2014-4169-6733-1109

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

99

46

8/8/23 15:28

EBEH5104124-2377-1211-6463-5480

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

100

47

8/8/23 22:45

EBEH5104124-4661-6858-3690-1330

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

101

48

9/8/23 9:28

EBEH5104124-6543-2532-7509-7606

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

102

49

9/8/23 11:04

EBEH5104124-7249-3392-4993-4708

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

103

50

9/8/23 12:13

EBEH5104124-3659-2203-1536-6091

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

104

51

9/8/23 13:25

EBEH5104124-5959-2403-6741-8556

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

105

52

9/8/23 14:11

EBEH5104124-1137-3072-7314-4373

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

106

53

9/8/23 14:59

EBEH5104124-7267-9709-3707-6064

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

107

54

9/8/23 15:34

EBEH5104124-4629-9442-3434-2815

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

108

55

9/8/23 16:44

EBEH5104124-4267-9313-4927-9935

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

109

56

9/8/23 16:51

EBEH5104124-2024-1321-7908-0288

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

110

57

9/8/23 17:28

EBEH5104124-6993-4016-4537-8733

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

111

58

3/8/23 15:44

EBEH5104124-6874-9526-8188-6797

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

112

59

7/8/23 12:19

EBEH5104124-2790-9633-7373-7108

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

113

60

7/8/23 15:57

EBEH5104124-2602-8676-3915-2833

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

114

61

8/8/23 15:59

EBEH5104124-4032-5645-6459-5798

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

115

62

9/8/23 9:44

EBEH5104124-2679-4436-1379-8367

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

116

63

9/8/23 13:11

EBEH5104124-2110-7748-0968-0661

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

117

64

9/8/23 14:32

EBEH5104124-9793-8330-4426-6908

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

118

65

9/8/23 15:15

EBEH5104124-3423-7243-2977-0879

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

119

66

9/8/23 16:47

EBEH5104124-6873-2001-7513-2213

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

120

67

9/8/23 17:14

EBEH5104124-2599-9281-3116-7721

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

121

68

9/8/23 19:56

EBEH5104124-9066-3353-0722-4449

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

122

69

9/8/23 13:11

EBEH5104124-5332-4098-7364-8423

45

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

123

70

9/8/23 15:40

EBEH5104124-8268-6702-3107-9267

45

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

124

71

9/8/23 17:58

EBEH5104124-6101-8629-3795-2829

45

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

125

72

8/8/23 16:59

EBEH5104124-9677-1505-8194-9247

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

126

73

9/8/23 10:52

EBEH5104124-1764-6447-8528-7169

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

127

74

9/8/23 16:01

EBEH5104124-3592-3689-0588-5738

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

128

75

9/8/23 20:25

EBEH5104124-7271-5911-8017-8672

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

129

76

8/8/23 14:30

EBEH5104124-8679-7694-5115-7503

30

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

130

Footer Image