Ανακοινώσεις

 12 Dec 2023 Ανακοίνωση Καταβολής Επιδομάτων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124
 30 Nov 2023 Ανακοίνωση Καταβολής Επιδομάτων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124
 24 Aug 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 17/08/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων (Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριφθέντων) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
 24 Aug 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων
 17 Aug 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 2151/28-07-2023 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 11 Aug 2023 Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης (Β’ Πρόσκληση)
 31 Jul 2023 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη.
 15 Jun 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων υπ. αριθμ.: 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 477/09-02-2023 1η τροποποίηση
 15 Jun 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 16/05/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων (Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριφθέντων)
 16 May 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 3441/ 29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 477/09-02-2023.
 28 Mar 2023 Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης
 09 Feb 2023 1η τροποποίηση πρόσκλησης ωφελουμένων - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/02/2023
 13 Jan 2023 Διευκρίνιση αναφορικά με την ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη
Footer Image