Ανακοίνωση Καταβολής Επιδομάτων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην Πράξη για το δικαίωμα λήψης εκπαιδευτικού επιδόματος.

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της επιτροπής παραλαβής της Πράξης, συντάχθηκαν οι συνημμένοι πίνακες δικαιούχων και μη, εκπαιδευτικού επιδόματος.

Οι απορριπτέοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως 15/12/2023 και ώρα 13:00 αποκλειστικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση riscrete@ebeh.gr. Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν εντός πέντε ημερών από την καταληκτική της υποβολής των ενστάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες.  

Footer Image