Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 16/05/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων (Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριφθέντων)

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει ένσταση επί των προσωρινών πινάκων απορριπτέων/επιτυχόντων/επιλαχόντων όπως αυτοί αναρτήθηκαν την 16η Μαΐου 2023 στην ιστοσελίδα της πράξης https://ris3crete.ebeh.gr.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης υποβεβλημένων ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, από την Επιτροπή Ενστάσεων ανακοινώνονται τα εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ A: AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

16/5/2023 1:58 μ.μ.

EBEH5104124-6559-3355-1908-7159

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

Ένσταση επί της βαθμολογίας της αίτησης.

Κατατέθηκε ένσταση επί της βαθμολογίας που έλαβε η αίτηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτή, η βαθμολογία της αίτησης είναι 65 μόρια και όχι 45. Βάσει της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των κριτηρίων μοριοδότησης αυτής, και της αίτησης συμμετοχής με Κωδικό Αίτησης: EBEH5104124-6559-3355-1908-7159, η βαθμολογία διαμορφώνεται, ως εξής:
• Ηλικία: 15 μόρια,
• Έτη επαγγελματικής Εμπειρίας: 30 μόρια,
• Συμμετοχή πρώτη φορά σε επιδοτούμενο πρόγραμμα: 0 μόρια (έχει δηλωθεί σχετικά στην αίτηση συμμετοχής),
• Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης με αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος: 20 μόρια. Παρά το γεγονός ότι στην αίτηση έχει δηλωθεί ότι δεν υπάρχει συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος ή με το ενδιαφέρον για εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας, στο επιλεγμένο πρόγραμμα κατάρτισης (Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing) θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη απόλυτης συνάφειας, άρα μοριοδοτείται αναλόγως ανεξάρτητα
από την δήλωση των αιτούντων.

Ως εκ τούτου, η ένσταση γίνεται αποδεκτή και η βαθμολογία της αίτησης διαμορφώνεται στα 65 μόρια, καθώς κατά την αρχική βαθμολόγηση δεν είχαν προσμετρηθεί τα 20 μόρια του κριτηρίου «Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης με αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος».

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

16/5/2023 2:17 μ.μ.

EBEH5104124-7916-2135-2785-9448

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθη ορθά το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω δικαιολογητικό είχε ημερομηνία υπογραφής πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (29/03/2022), ενώ σύμφωνα με την από 13/1/2023 ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους «το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης, δηλαδή μετά τις 09/01/2023». Επιπλέον, η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

2

16/5/2023 2:44 μ.μ.

EBEH5104124-6658-4514-1636-1906

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθη ορθά το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω δικαιολογητικό είχε ημερομηνία υπογραφής πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (28/03/2022), ενώ σύμφωνα με την από 13/1/2023 ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους «το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης, δηλαδή μετά τις 09/01/2023». Επιπλέον, η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

3

16/5/2023 7:01 μ.μ.

EBEH5104124-7447-2591-5238-1758

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί κριτηρίου επιλεξιμότητας

Βάσει της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα την Παράγραφο «Δ. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής» αυτής, για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: Να μην είναι άνεργοι ή/και να λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζεται ότι: «Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε εποχική επιχείρηση) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης).» Ως εκ τούτου, η ένταση απορρίπτεται καθώς δεν πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του εργαζομένου κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

4

17/5/2023 7:02 μ.μ.

EBEH5104124-8824-0191-3388-1042

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθη ορθά το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου. Αναλυτικότερα, το εν λόγω δικαιολογητικό δεν αναρτήθηκε ποτέ στην πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων. Αντί αυτού ανέβηκε δυο φορές η Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται η συμμετοχή για πρώτη φορά σε πρόγραμμα κατάρτισης. Επομένως, η αίτηση συμμετοχής κρίνεται ελλιπής λόγω μη ύπαρξης υποχρεωτικού δικαιολογητικού.

5

17/5/2023 9:05 μ.μ.

EBEH5104124-1234-0374-2571-3778

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικών δικαιολογητικών

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθησαν ορθά τα παρακάτω υποχρεωτικά δικαιολογητικά: Αντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis και ΥΔ που αφορά στην ιδιότητα ΜΜΕ και δηλώθηκε ένσταση επί αυτών, αποστέλλοντας τα εν λόγω δικαιολογητικά ως συνημμένα της έντασης με email στις 17/5/2023. Η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με email, μετά το πέρας της περιόδου όπου οι ωφελούμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στα οποία τους είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

6

19/5/2023 3:01 μ.μ.

EBEH5104124-0916-0213-2350-1051

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Βάσει των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Επιλογής Ωφελουμένων, δεν υπεβλήθη ορθά το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ιδιότητα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω δικαιολογητικό δεν είχε ημερομηνία υπογραφής, ενώ σύμφωνα με την από 13/1/2023 ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους «το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης, δηλαδή μετά τις 09/01/2023». Επιπλέον, στο πρότυπο του εγγράφου όπου ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου, ζητείται ξεκάθαρα να συμπληρωθεί η ημερομηνία υπογραφής.

7

22/5/2023 10:30 π.μ

EBEH5104124-6211-6043-1885-5262

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Ένσταση επί ορθότητας υποχρεωτικού δικαιολογητικού

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αρ. πρωτ. 3441/29-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημόσια ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων, επιλαχόντων και ακυρωθέντων. Με δεδομένο ότι η ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 16/5/2023 στην ιστοσελίδα της πράξης (https://ris3crete.ebeh.gr/), με ταυτόχρονη ενημέρωση των ωφελουμένων μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η ένταση είναι εκπρόθεσμη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

 

 

 

 

 

Footer Image