Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://ris3crete.ebeh.gr, από τη Δευτέρα, 09/01/2023, ώρα 12:00 έως την Παρασκευή, 10/02/2023 και ώρα 15:00.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20/02/2023, ώρα 21:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη απαιτείται να αναρτήσουν ψηφιακά, μαζί με την αίτησή τους η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο α) ΑΦΜ και β) ΑΜΚΑ.
 3. Βεβαίωση τήρησης τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο αιτών και στην οποία θα αναγράφεται το IBAN. Εναλλακτικά δύναται να προσκομιστεί αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου.
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών της ως άνω παραγράφου, απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 6. Για την απόδειξη ότι οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:
  • Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας: Ηλεκτρισμός ή  Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φιλοξενούμενος στην κατοικία οπού διαμένει και δε διαθέτει σχετικό λογαριασμό στο όνομα του θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής Δήλωσής του (Ε1) για τελευταίο οικονομικό έτος στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται ή

  • Βεβαίωση κατοικίας απo το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis)

  Για την απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου:

  • Ατομικός Πίνακας Προσωπικού Ε4, προκειμένου να αποδεικνύεται ο τόπος εργασίας των υποψηφίων (https://myergani.gov.grή εκτύπωση της σελίδας Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης από το taxisnet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης
 7. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
  • Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή αυτοαπασχολούμενος ή εποχικά εργαζόμενος, με επωνυμία επιχείρησης «___________» και Α.Φ.Μ. επιχείρησης«___________».
  • Δεν συμμετέχει το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Αποδέχεται το σύνολο των όρων συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το σύνολο των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

 8. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης στην οποία θα δηλώνεται ότι τα επιλεγμένα αντικείμενα κατάρτισης παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος του υποψηφίου ή με το ενδιαφέρον του για αλλαγή – εξέλιξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει των συνημμένων προτύπων με τίτλους ΥΔ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ και ΥΔ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.

 9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το παρελθόν.

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

 10. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης σχετικά α) με το ύψος των ενισχύσεων De Minimis που η επιχείρηση έχει λάβει τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα) και β) την αποδοχή της σώρευσης της έμμεσης ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis για την επιχείρηση στην οποία ο αιτών είναι εργαζόμενος/ αυτοαπασχολούμενος, καθώς και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου από:

  • τους Νόμιμους Εκπροσώπους των επιχειρήσεων για την περίπτωση εργαζομένων (ΥΔ DE MINIMIS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) ή
  • από τους αυτοαπασχολούμενους (ΥΔ DE MINIMIS ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης.

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του συνημμένου προτύπου με τίτλο ΥΔ ΜΜΕ από:

 • τους Νόμιμους Εκπροσώπους των επιχειρήσεων (για την περίπτωση εργαζομένων) ή
 • από τους αυτοαπασχολούμενους

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ θα προσκομίζεται επιπλέον Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ (για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση)[1] και Ε4 (ΕΤΗΣΙΟ) ή Ε3 (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)[2] ή Απόδειξη Τελευταίας Μισθοδοσίας ή Αντίγραφο της ΑΠΔ. Εφόσον ο εργαζόμενος διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και ως αυτοαπασχολούμενος θα προσκομίζει και τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxisnet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης.

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ θα προσκομίζεται επιπλέον Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ (για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση) και Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης από το taxisnet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης[3]

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (σύμφωνα με τον νόμιμο χαρακτηρισμό βλ. άρθρ. 31 ν. 4144/13) που την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση του άρθρου 31 Ν. 4144/13 απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ (για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση)
 2. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα). Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται:
 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)
 • Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για να δείτε τα πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων που ως άνω αναφέρονται, πατήστε εδώ .


 [1] https://www.efka.gov.gr/el -> Βεβαίωση προϋπηρεσίας -> Είσοδος στην υπηρεσία Βεβαίωση προϋπηρεσίας -> Συνέχεια  στο TAXISNET -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Συνέχεια και Αποστολή -> Συμπληρώνετε τον Α.Μ.Κ.Α. και πατάτε Είσοδος -> Πατάτε το Εδώ -> Επιλέξετε Εκτύπωση -> Το αποθηκεύετε ως PDF -> Και στη συνέχεια Αποθήκευση

[2] https://myergani.gov.gr/(S(1x11aeabbk2tjhtrarshhqxv))/login.aspx?ReturnUrl=%2f->

Ξεκινήστε εδώ -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Συνέχεια και Αποστολή -> Επιλέγετε Δηλώσεις -> Κατηγορία «Μεταβολές Απασχόλησης» -> Δήλωση – Έντυπο «Πίνακας Προσωπικού» -> Και επιλέγετε Αναζήτηση (χωρίς την επιλογή ημερομηνιών) και πατάτε Επιλογή στο πιο πρόσφατο έντυπο. Το Ε3 - ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εξάγεται με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι στην Κατηγορία επιλέγετε «Έναρξη – Λήξη Απασχόλησης»

[3] https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki -> Επιλέγετε Μητρώο και Επικοινωνία -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Επιλέγετε Στοιχεία Επιχείρησης -> Συνοπτική Εκτύπωση

Footer Image